هاست دایرکت ادمین ایران

پلن اول

هاست دایرکت ادمین ایران
فضا 100 مگابایت
پهنای باند 100 گیگ
تعداد سایت 1 مورد
دیتابیس 2 مورد

پلن دوم

هاست دایرکت ادمین ایران
فضا 500 مگابایت
پهنای باند 250 گیگ
تعداد سایت 1 مورد
دیتابیس 2 مورد

پلن سوم

هاست دایرکت ادمین ایران
فضا 1 گیگ
پهنای باند 500 گیگ
تعداد سایت 2 مورد
دیتابیس 3 مورد

پلن چهارم

هاست دایرکت ادمین ایران
فضا 2 گیگ
پهنای باند 1000 گیگ
تعداد سایت 3 مورد
دیتابیس 5 مورد

پلن پنجم

هاست دایرکت ادمین ایران
فضا 5 گیگ
پهنای باند 2000 گیگ
تعداد سایت 5 مورد
دیتابیس 8 مورد