نمایندگی دایرکت ادمین ایران

پلن اول

نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران
فضا 5 گیگ
پنهای باند 3 ترابایت
تعداد دامنه مجموعا 10 عدد
تعداد دیتابیس مجموعا 30 عدد

پلن دوم

نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران
فضا 10 گیگ
پنهای باند 5 ترابایت
تعداد دامنه مجموعا 30 عدد
تعداد دیتابیس مجموعا 50 عدد